ALGEMENE VOORWAARDEN

U kunt de algemene voorwaarden ook downloaden als PDF: Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden 

 

1. Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten waarbij Evidentium diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.2 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Evidentium zijn vrijblijvend, tenzij door Evidentium schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Evidentium opgegeven eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Evidentium zijn aanbieding baseert.
1.3 Toepasselijkheid van inkoop  of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
1.5 Een opdracht komt pas tot stand nadat deze door Evidentium schriftelijk is bevestigd.
1.6 Verklaringen en toezeggingen door medewerkers van Evidentium gedaan, binden Evidentium slechts indien zij schriftelijk door een blijkens het handelsregister bevoegde vertegenwoordiger van Evidentium zijn bevestigd.

 

2. Kosten, tarieven en betaling

 

2.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2.2 Alle kosten die verband houden met de uitvoering van de opdracht, zowel direct als indirect, kan Evidentium aan de Opdrachtgever in rekening brengen.
2.3 Indien Evidentium of een van haar medewerkers in een procedure wordt betrokken of als getuige wordt gehoord, is de Opdrachtgever gehouden de uren en bestede kosten aan Evidentium te vergoeden op basis van de overeengekomen tarieven voor de opdracht.
2.4 Facturen worden door Opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
2.5  Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Evidentium de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

 

3. Vertrouwelijke gegevens en privacy

 

3.1 Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.
3.2 Opdrachtgever vrijwaart Evidentium voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Evidentium toerekenbaar zijn.

 

4. Medewerking door Opdrachtgever

 

4.1 Opdrachtgever zal Evidentium steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van toegang tot zijn gebouwen. Indien Opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel inzet, of personeel van derden, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.
4.2 Indien Opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Evidentium stelt of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Evidentium het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Evidentium tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.
4.3 Ingeval medewerkers van Evidentium op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever vrijwaart Evidentium voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Evidentium, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie. Opdrachtgever zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van Evidentium kenbaar maken.
4.4 Opdrachtgever zal Evidentium informeren over eerdere onderzoeken en zal de resultaten daarvan     aan Evidentium te beschikking stellen.

 

5. Beëindiging overeenkomst

 

5.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
5.2 In afwijking van wat de wet daaromtrent door middel van regelend recht heeft bepaald, kan Opdrachtgever een overeenkomst van dienstverlening slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze voorwaarden.
5.3 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Evidentium is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.
5.4 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 5.3 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Evidentium ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Evidentium vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
5.5  Evidentium is gerechtigd de opdracht tussentijds te beëindigen indien blijkt zij voor de uitvoering hiervan zou handelen in strijd met de wet of indien Opdrachtgever handelt in strijd met de wet of in strijd met deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever is alsdan verschuldigd tot betaling van alle reeds verrichte of nog noodzakelijk te verrichten werkzaamheden.

 

6. Aansprakelijkheid van Evidentium; vrijwaring

 

6.1 De totale aansprakelijkheid van Evidentium wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
6.2 Aansprakelijkheid van Evidentium voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Evidentium voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Evidentium voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in dit artikel 6, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.
6.3 De in voorgaande lid van dit artikel 6 genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet van Evidentium of diens leidinggevenden.
6.4 De aansprakelijkheid van Evidentium wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever Evidentium onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Evidentium ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Evidentium in staat is adequaat te reageren.
6.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Evidentium meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Evidentium vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de vordering.
6.6 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Evidentium zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.
6.7 Evidentium zal zich naar beste vermogen inzetten voor het uitvoeren van de opdracht maar kan geen garanties geven voor het te bereiken resultaat.
6.8 Evidentium is niet aansprakelijk voor kosten en schade tengevol¬ge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestan¬den gegevens en andere informatiedragers van opdrachtge¬ver.
6.9 Alle risico`s en aansprakelijkheden, voortvloeiende uit de door Evidentium ten behoeve van opdrachtgever verrichte diensten worden geacht op Op¬drachtgever te zijn overgegaan op het tijdstip, waarop de overeenkomst met de opdrachtgever ingevolge deze voorwaarden is geëindigd en ontbonden.

 

7. Overmacht

 

7.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede begrepen een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Evidentium.
7.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

8 Toepasselijk recht en geschillen

 

8.1 De overeenkomsten tussen Evidentium en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
8.2 Geschillen voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden, een aanbieding, opdracht of overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

 

9. Beveiliging, privacy en bewaartermijnen

 

9.1 Evidentium voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens als bewerker op hem rusten. Evidentium zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
9.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Opdrachtgever zal Evidentium alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
9.3 Opdrachtgever vrijwaart Evidentium voor alle aanspraken van derden die jegens Evidentium mochten worden ingesteld wegens een niet aan Evidentium toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
9.4 Opdrachtgever vrijwaart Evidentium voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die jegens Evidentium mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen.

 

10 Uitvoering

 

10.1 Evidentium zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Evidentium worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Evidentium uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.
10.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Evidentium gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
10.3 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Evidentium gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. Evidentium is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 11.
10.4 Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is Evidentium steeds gerechtigd na overleg met Opdrachtgever deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
10.5 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door Evidentium verleende diensten eens per kalendermaand achteraf verschuldigd.
10.6 Bij de uitvoering van een opdracht mag Evidentium mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan Evidentium zijn verbonden. Indien de uitvoering van een opdracht meebrengt dat één of meer personen die niet aan Evidentium verbonden zijn, worden ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal Evidentium niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon of personen onverhoopt mochten worden gemaakt.
10.7 Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een Opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Evidentium gaat er vanuit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van Opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die Opdrachtgever te aanvaarden.
10.8 Op deze Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Evidentium zijn betrokken.

 

11. Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en retentie

 

11.1  Alle aan Evidentium geleverde zaken blijven eigendom van Evidentium totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die Opdrachtgevers wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan Evidentium zijn voldaan.
11.2  Rechten worden in voorkomend geval aan Opdrachtgever steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
11.3  Evidentium kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Evidentium onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Opdrachtgever alle aan Evidentium verschuldigde bedragen betaald heeft.

 

12. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

 

12.1  Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Evidentium, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

 

13. Wijziging en meerwerk

 

13.1 Indien Evidentium op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Evidentium. Evidentium is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten
13.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 11.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Evidentium, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.
13.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Evidentium Opdrachtgever desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.