Uitspraak Hof Den Bosch, bewijsbeslag blijft intact. Grieven van Biomet jegens Heraeus strekkende tot de primaire vordering zijn niet gehonoreerd

Het hof verwerpt de grieven van Biomet voor zover zij strekken tot toewijzing van de primaire vordering van Biomet tot opheffing van het beslag.  Er is sprake van een rechtsbetrekking tussen partijen: Biomet heeft niet voldoende aannemelijk gemaakt dat er geen rechtsbetrekking uit hoofde van onrechtmatige daad hier te lande tussen partijen bestaat.

Lees meer op boek9.nl…